Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ComputerCheckUp, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de      Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van      de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en      schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of      voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of      opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van      een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in      gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te      worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht      en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een      en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden      te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,      7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer      ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden      verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever      aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door      die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in      verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte      afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan      Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase      behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan      voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle      gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of      waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze      noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan      Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de      overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn      verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst      op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten      volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening      te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de      Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,      doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte      onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt      dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te      wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling      overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,      omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing      van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt      gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief      opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen      oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk      overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal      daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging      van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van      uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid      van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in      prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder      begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst      uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen      Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met      de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder      begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven      zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde      overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de      Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan      Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,      indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen      hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te      leveren zaken.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de      deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden      is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde      van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast      honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te      allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs      zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst      om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit      uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of      haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et      cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst      redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van      een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt      binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend      de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6      BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te      ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst      op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
 15. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een      bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de      wet;
 16. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie      maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 17. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen      dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de      verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de      Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of      niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter      kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de      Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever      bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen      voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze      zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de      zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden      gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen      condities zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te      ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat      nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins      omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde      instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer      kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de      vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.      Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt      hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding      overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en      kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever      toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade,      daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst      voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding      rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en      met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot      betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de      Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of      schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd      door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.      Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de      overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich      meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De      Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn      te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)      surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en      voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste      van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid      waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan      beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en      met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te      annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige      schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer      op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel      of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht      en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de      eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de      uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de      Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 10. In geval van op maat gemaakte orders, waarvan opdracht is gegeven door de Opdrachtgever, is er geen recht op retour of contract ontbinding volgens Artikel 46d van het burgerlijk Wetboek 7. Hieronder vallen: zaken die tot stand gebracht zijn door overeenkomstig van specificaties van de koper, duidelijk van persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.  Gevolgen van een schending zijn te vernemen bij punt 9 van Artikel 4. 

Artikel 5 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd      wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende      opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden      verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt      begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop      Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer      niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het      bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer      heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid      die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat      Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de      overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.      Indien deze periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder      der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting      tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden      van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels      gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen      respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is      Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te      komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze      factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze      in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door      Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te      factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de      tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege      in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De      rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat      de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het      volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever      gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van      de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte      in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan,      zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,      indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de      betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom      weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en      incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot      verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren      tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.      De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen      231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een      factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is      in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke      kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de      Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van      hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de      berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer      echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs      noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in      aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen      eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de      verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst      Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de      Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten      overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid      1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag      nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd      om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige      andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat      redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van      Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder      eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of      doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan      onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever      zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd      te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal      en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter      inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is      Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt      de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn      medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk      mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel      aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij      voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan      Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die      plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden      en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan      de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering      redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik      in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van      toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.      Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of      het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de      voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval      andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren      zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt      voor een periode van [object Object] na levering, tenzij uit de      aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn      overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak      betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt      tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij      anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien      een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig      of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,      onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door      derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de      Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel      hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die      daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of      bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt      evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of      het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan      uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld      doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen)      onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking      worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn      uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit      en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is      overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn      overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object      Object] na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.      Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval      uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan      Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd      mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in      staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de      gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort      dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat      geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken      en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,      dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of      schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en      dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige      zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien      retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving      ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer,      vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding      daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de      Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te      retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen,      tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond      is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de      onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal      voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten      voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en      voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,      bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens      Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een      overeenkomst betrokken derden, [object Object].

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan      is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is      geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van      welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of      namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor      enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt      tot maximaal eennmaal de factuurwaarde van de order, althans tot      dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder      geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in      voorkomend geval.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor      directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de      redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de      schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin      van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de      gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten      beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden      en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor      zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot      beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder      begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door      bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de      aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of      grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer      partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien      aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering      wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar      woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt      uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer      is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet      dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het      geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen      nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in      onderling overleg te beslechten.
%d bloggers liken dit: